Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu

Przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiot działalności Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu jest szkolnictwo gimnazjalne 80.21A (wg PKD).

Status prawny jednostki
Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oddział Koszalin.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1981r. oraz Kartę Nauczyciela. Szkoła posiada statut nadany przez Radę Miasta Kołobrzeg.

Organizacja szkoły
Organy:

- Dyrektor szkoły,

- Wicedyrektor szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Administracja szkoły,

- Rada Rodziców,

- Samorząd Uczniowski

Przedmiot działania i kompetencje
- Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego to placówka która prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

- Zatwierdzony jest Statut Szkoły i Plan Pracy Szkoły.

- Zatwierdzone są regulaminy wewnętrzne.

- Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

- Wdrażanie i opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników.

- Zatwierdzanie ocen uczniów.

- Podejmowanie, zatwierdzanie i realizacja Uchwał Rady Pedagogicznej.

- Ustalanie Programu Rozwoju Szkoły.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
- Dyrektor szkoły, mgr Anna Ceranowska-Podbiał,

- Wicedyrektor szkoły, mgr Martinella Olszewska,

- Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela,

- Rada Pedagogiczna,- nauczyciele i pedagodzy zespołu szkół,

- Administracja Szkoły,- pracownicy nie będący nauczycielami,

- Rada Rodziców,- wybrani rodzice

- Samorząd Uczniowski,- wybrani uczniowie

Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w statucie szkoły oraz Regulaminie Rady Pedagogicznej, Regulaminie Rady Rodziców i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

Struktura własnościowa podmiotu
Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego. Stanowi własność Gminy Miasto Kołobrzeg, która dysponuje majątkiem szkoły.

Majątek szkoły
Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Zespół Szkół nr 2 dysponuje powierzony w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy J. Śliwńskiego 1 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg. Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
- Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,

- Korespondencja może być kierowana na adres:

       Zespół Szkół nr 2

       ul. ppor J. Śliwińskiego 1

       78-100 Kołobrzeg

       e-mail: sekretariat@zs2kg.pl

- Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Godziny urzędowania sektretariatu: 7.30 - 15.30

- Przyjęcia rodziców przez dyrektora szkoły:

* Poniedziałek 10:00 - 11:30,
* Czwartek 13:00 - 14:30.

Informacje o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach, archiwach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

- Ewidencja akt osobowych pracowników

- Księgi inwentarzowe

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr akt i zaświadczeń

- Księga zastępstw

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych

- Księga ewidencji uczniów

- Rejestr aktów ścisłego zarachowania

- Ewidencja dokumentacji szkolnej

- Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych

- Rejestr korespondencji

- Księga arkuszy ocen

- Arkusze ocen

- Dzienniki lekcyjne

- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

- Ewidencje zwolnień z wychowania fizycznego

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- Decyzje dyrektora szkoły

- Ewidencja czasu pracy

- Ewidencja urlopowa

- Ewidencja chorobowa

- Dokumentacja finansowo-księgowa

- Archiwum dokumentacji szkolnej

Osoba zainteresowana wglądem do dokumentów i zawartych w nich danych powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.